O nas

Inicjatywę Polską tworzą ludzie z rozmaitych grup społecznych i zawodowych. Połączyła nas wspólna wizja państwa, w którym obywatelki i obywatele czują się wolni, równi wobec prawa i bezpieczni. Jesteśmy tam, gdzie godzi się w prawa człowieka. Dziś realną zmianę może przynieść jedynie współpraca z obywatelami, dlatego dbamy o dobro Polski poprzez działania o charakterze zarówno krajowym, jak i lokalnym.

W 2016 roku zarejestrowaliśmy działalność jako stowarzyszenie, a w 2019 roku utworzyliśmy partię polityczną. Wszystkie nasze działania opieramy na odpowiedzialności. W Inicjatywie Polska przyświecają nam wspólne cele. Są to:

  • propagowanie idei praw i swobód obywatelskich, sprawiedliwości społecznej, silnego i niezależnego samorządu w Polsce,
  • działanie na rzecz stanowienia prawa przyjaznego obywatelkom i obywatelom, przestrzegania fundamentalnych zasad konstytucyjnych,
  • wszechstronny rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza działalności społecznej na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i demokracji w Polsce,
  • upowszechnienie zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego,
  • propagowanie idei równouprawnienia, w szczególności równych praw kobiet i mężczyzn, oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczeń,
  • działanie na rzecz propagowania idei przyjaznego, sprawiedliwego i świeckiego państwa oraz sprawnej i innowacyjnej gospodarki,
  • dostęp obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości,
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami.